Skoolgelde beloop tans: Gr. 8 tot 12: R11 600 per jaar Derde kind: gratis Eerste paaiement van R1160 betaalbaar met ontvangs van handboeke. Daarna slegs 9 paaiemente van R1160 elk.

Let wel dat hierdie bedrag u totale skoolfonds is. M.a.w. dit sluit die gebruik van handboeke in. Geen gelde word verder in hierdie verband gehef nie. Indien u nie die skoolgelde kan bekostig nie – of gedeeltelik nie kan bekostig nie, skakel asb. die kantoor. Ons deur staan altyd oop.

U rekening kan soos volg vereffen word: * van u Eenmalige vereffening volle rekening (Indien u voor 28 Welkom alle nuwe leerders en ouers Februarie 2018 die rekening ten volle vereffen kwalifiseer u vir 5 % korting.)Paaiemente moet voor die 10de van elke maand betaal word. (Laaste paaiement 1 November).

Betaling kan as volg geskied: Kontant, per tjek, per debietorder, internetbetaling of kaartstelsel.
Skoolgeld word aangewend om alle bedryfsuitgawes asook salarisse te dek.