Erekode

Ons Matriekraad staan in die diens van die Allerhoogste, van die gemeenskap, van sy/haar skool en sy/haar medeleerders.

Ons Matriekraad belowe om altyd :
Hoflik teeenoor almal te wees, Voorbeeldig waar en onder welke omstandighede hy/sy hom/haar bevind, Eerlik en opreg optree teenoor almal, Behulpsaam wees, Netjies op sy/haar persoon,werk en skool. Regverdig en ferm in sy/haar optrede, Pligsgetrou in alle opdragte wat aan hom/haar toevertrou word, Trots op die skool,leerders en onderwysers en sal hierdie gevoel uitdra, Stiptelik te wees en die hoof en personeel behulpsaam met die dissipline van die skool.

Missie en Visie

Visie

Goudveld-Hoërskool streef om ‘n toonaangewende Christelike, Afrikaansmedium skool in die Goudveld en die Vrystaat te bly. Dit wil ons bereik deur elke leerder toe te rus vir verdere studie of werkgeleenthede, sodat hy/sy ons skool met ‘n toekomsverwagting kan verlaat.

Missie

In die verwesenliking van uitmuntende onderwys en opvoeding onderneem ons, om Christelike waardes uit te leef en uit te bou.

Leerders:

‘n Leerder van Goudveld-Hoërskool:
1. Gebruik sy/haar talente ten volle in die akademie, op sportgebied asook in kultuurbeoefening.
2. Is trots op die Afrikaanse taal- en kultuurerfenis en streef na die handhawing en uitbouing daarvan.
3. Openbaar en bevorder skooltrots.
4. Is te alle tye netjies, hoflik en tree bedagsaam teenoor almal op.

Personeel: 

1. Is lojaal teenoor die onderwys, kollegas en die leerders, met woord en daad.
2. Stel die belange van die skool voorop.

Ouergemeenskap: 

1. Stel belang in en is betrokke by hul kinders se akademiese vordering en buitemuurse aktiwiteite.
2. Gee hul ondersteuning aan die beheerliggaam, ouerverenigings, personeel en leerders.