Huis Goudveld

Goudveld-Hoërskool beskik oor ‘n netjiese en goed toegeruste koshuis wat binne die skoolterrein geleë is.

Hierdie fasiliteit bied ‘n oplossing vir leerders en ouers waar afstande na die skool ‘n probleem is en ook in gevalle waar albei ouers ‘n voltydse betrekking beklee. Die personeel van hierdie koshuis streef daarna om aan die leerder ‘n huislike atmosfeer te bied en om binne groepsverband selfstandig met mekaar saam te leef. Studiesessies van leerders geskied onder toesig van koshuispersoneel. Rekenaarsentrum en Wi-Fi is tot die leerders se beskikking.

Die huidige losiesgelde beloop tans R5775 per kwartaal (breekskade uitgesluit). Koshuisgelde vir 2020 sal later deurgegee word.

‘n Dagstudentefooi van R5.00 per dag is betaalbaar. Etes kan teen ‘n spesiale tarief voorsien word.

Navrae in verband met die koshuis kan gerig word aan mnr. en mev. Jacobs.

BENODIGDHEDE:
Bybel • Eie Beddegoed • Slot met twee sleutels • Wasgoedsak Toiletware • Handdoek • Matrasoortreksel
Adres:
Posbus 866, Welkom 9460
Telefoonnommer: 057 352 1090
Bankbesonderhede :
Huis Goudveld Koshuisfonds
Rek nr.: 1340145484 (Tjek)
Takkode: 632005,
Verwysing: Rek nr., noemnaam en van